Algemene voorwaarden & Colofon

Inhoud


Algemene informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, orders, facturen, verkoop en leveringen, voor producten die vanuit voorraad worden verkocht, waarbij geen rekening wordt gehouden met eventuele tegenstrijdige voorwaarden in de door de klant afgegeven order of goedkeuring, tenzij er in een schriftelijke wederzijdse overeenkomst anders is afgesproken.

Deze algemene voorwaarden en de handelssamenwerking, zijn onderhevig aan de Deense wetgeving. Alle geschillen tussen partijen die niet minnelijk kunnen worden opgelost, zullen worden afgewikkeld in de Deense rechtbank te Holstebro, naar Deense wetgeving.

Westpack, hierna WP, behandelt alleen zakelijke bestellingen. Particuliere bestellingen zullen niet in behandeling worden genomen. Kleine ondernemingen, zonder btw-registratie kunnen tegen vooruitbetaling bestellen, na overleg va een geldig KvK-nummer of Ondernemingsnummer.

Voor bestellingen van maatwerk, custom-made producten, grotere productieorders en anderszins, gelden aparte voorwaarden.
Deze Engelstalige voorwaarden kunt u hier bekijken.

Westpack’s verplichtingen

WP is verplicht de producten te leveren die in de orderbevestiging zijn gespecificeerd. WP is verplicht goederen en service te leveren van een normale kwaliteit, met betrekking tot materialen, productie, hantering, verpakking en opslag.

Orderbevestiging

Nadat een bestelling is geplaatst, zal er een orderbevestiging worden verstuurd. Deze bevestiging zal altijd per e-mail worden verstuurd, ook als de bestelling op andere wijze is geplaatst. De verwachte verzenddatum en -week zijn genoteerd op de orderbevestiging. De levering van de bestelde producten is slechts bindend wanneer er door WP een orderbevestiging is afgegeven. Mocht WP, voor elke reden dan ook, besluiten de order te annuleren, is WP niet verantwoordelijk te houden voor eventuele kosten of verliezen (monetair of anderszins) die hieruit voortvloeien.

In het geval dat een orderbevestiging niet is ontvangen nadat de order is geplaatst, of de klant een foutmelding of onderbreking ervaart tijdens het plaatsen van de order, is de klant verantwoordelijk om te controleren of de bestelling daadwerkelijk is ontvangen en geaccepteerd door WP. WP is niet aansprakelijk voor eventuele kosten of verliezen (monetair of anderszins) wanneer de klant ervan uit is gegaan dat de order is geplaatst, zonder dat hiervoor door WP-bevestiging voor is gegeven.

Alle klanten dienen de orderbevestiging onmiddellijk na ontvangst te controleren. Indien de orderbevestiging niet overeenkomt met de geplaatste opdracht, dient de klant ogenblikkelijk contact op te nemen met WP.

Het is niet mogelijk producten aan een reeds verwerkte order toe te voegen. Eventuele toevoegingen zullen als nieuwe opdracht worden geregistreerd en verwerkt. Dit kan resulteren in het moeten betalen van (extra) vrachtkosten.

WP behoudt zicht het recht voor om een getekende goedkeuring te verlangen, alvorens een order wordt verwerkt, indien dit nodig geacht wordt.

Online bestellingen

Wanneer u via de website heeft besteld, ontvangt u na het plaatsen van de bestelling, automatisch een overzicht van uw bestelling, per e-mail. Deze e-mail bevestigt dat WP uw bestelling heeft ontvangen, maar doet geen dienst als garantie voor de levering van de bestelde producten. Mocht WP de bestelling niet kunnen accepteren of voldoen, voor welke reden dan ook, zal er direct contact met de klant worden opgenomen.

Het overzicht van uw bestelling die u automatisch via de website ontvangt, is geen bindende orderbevestiging.

Facturatie

Nadat uw order is verzonden, zal er automatisch een elektronische factuur worden verstuurd, naar het door u opgegeven e-mailadres.

Het is niet mogelijk wijzigingen aan te brengen in een reeds gefactureerde bestelling. Wanneer er, bijvoorbeeld door het na facturatie willen wijzigen van de factuurgegevens, een nieuwe factuur moet worden uitgeschreven, kan het voorkomen dat hier administratiekosten voor worden gerekend.

Verwerkings- en Levertijd

Levering volgens de voorschriften van Incoterms. Alle bestellingen worden EX WORKS geleverd, tenzij anders afgesproken tussen beide partijen. De specifieke leveringsvoorwaarden zijn te vinden in de door WP verzonden orderbevestiging. Het eigendomsrecht en het eventueel risico op verlies, worden aan de klant overgedragen, zodra de producten zijn verzonden (leveringsvoorwaarde EXWORKS).

Bestellingen worden naar het factuuradres verzonden, tenzij de klant kiest voor levering op een ander adres.

WP zal het transport van de bestelling voor de klant regelen. Nadat uw order is verzonden, zal er automatisch een track & trace e-mail worden verstuurd, naar het door u opgegeven e-mailadres.

WP behoudt zich het recht voor om leverdata te wijzigen, wanneer er vertraging is ontstaan in de levering of productie van goederen, of de voor verwerking van de bestelling benodigde hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld clichés voor logobedrukking. WP is verplicht de klant per e-mail van eventuele wijzigen op de hoogte te brengen.

Informatie over de vrachtkosten en levertijden kunt u HIER vinden.

Prijzen

Alle prijzen zijn inclusief hantering en verpakking van de producten en exclusief btw en eventuele andere belastingen. WP behoudt zich het recht voor de prijzen op elk gegeven ogenblik te veranderen, zonder daaraan voorafgaande notificatie, wanneer de kosten voor de productie of levering van het product verhoogd worden, bijvoorbeeld door verhoogde materiaalkosten, belastingen, tol, lonen of wisselkoersen. Wanneer een fout in het bepalen van de prijs is gemaakt, behoudt WP zich het recht voor om de prijs te wijzigen.
WP is verplicht de klant per e-mail op de hoogte te brengen van eventuele prijswijzigingen vóór de bestelling wordt verzonden, wanneer de prijswijzigingen van invloed zijn op bestellingen die reeds bevestigd zijn middels een orderbevestiging, maar nog niet zijn gefactureerd.

Prijzen worden gefactureerd in EURO (Nederland, België en andere Europese landen, m.u.v. Groot-Brittannië (GBP), Denemarken (DKK), Zweden (SEK), Polen (PLN) en Noorwegen (NOK): Leveringen voor buiten Europa worden zonder uitzondering in USD gefactureerd.

Kosten voor clichés (drukstempels) kunnen voorkomen. WP is verplicht contact met de klant op te nemen indien er bijkomende kosten worden gerekend. Dit gebeurt middels een orderbevestiging, vóór de levering.

WP behoudt zich het recht voor de vrachtprijzen aan te passen, wanneer blijkt dat de totale kosten voor de verzending van de bestelling hoger uit blijken te vallen dan de online weergegeven prijzen.

Betalingsvoorwaarden

De specifieke betalingsvoorwaarden zijn te vinden in de door WP verzonden orderbevestiging. De vervaldatum wordt altijd berekend met de factuurdatum als uitgangspunt. Mocht de betaling op de vervaldatum nog niet zijn ontvangen, wordt er een herinnering verzonden. WP behoudt zich het recht voor om voor ontbrekende betalingen 2% rente te berekenen, voor elke kalendermaand na de vervaldatum. WP behoudt zich tevens het recht voor om administratiekosten te rekenen bij de betalingsherinnering(en).

Mocht de situatie zich voordoen dat de klant een nog onvoldane factuur heeft openstaan, is WP niet verplicht nieuwe leveringen uit te voeren, vóórdat het nog uitstaande bedrag is ontvangen. Dit geldt ook wanneer de klant al een orderbevestiging van WP heeft ontvangen. Pas nadat de betalingen van vorige facturen volledig zijn ontvangen, zal WP eventuele nog te leveren bestellingen uitvoeren. Het kan in dit geval voorkomen dat de betalingsvoorwaarden voor de nieuwe bestelling(en) worden gewijzigd.

Betalingsmethode

Betalingen kunnen via overschrijving, creditcard, SEPA automatische afschrijving, of PayPal worden voldaan.

Betaling met creditcard

Creditcardbetalingen worden online uitgevoerd, via ons SSL-betalingssysteem (Secured Socket Layer).

Wanneer de klant de (vooruit)betaling via creditcard voldoet, zal het orderbedrag slechts worden gereserveerd op de creditcard. Pas wanneer de bestelling is gefactureerd, zal het gereserveerde bedrag worden afgeschreven.

WP kan nooit meer dan het gereserveerde bedrag af laten schrijven.
Dit kan tot gevolg hebben dat er een extra betaling zal moeten worden gedaan, wanneer er wijzigingen zijn gemaakt die gevolgen hebben voor het totaalbedrag van bestellingen die op de website zijn vooruitbetaald.
Wanneer wijzigingen worden aangebracht in een reeds (gedeeltelijk) betaalde bestelling, kan deze niet worden verwerkt alvorens het volledige orderbedrag voor WP is ontvangen, ongeacht de op de orderbevestiging gestelde betalingsvoorwaarden.

Wanneer het totaalbedrag op de definitieve order minder is dan het gereserveerde bedrag, zal WP het gereduceerde bedrag automatisch afschrijven, na versturing van de gewijzigde orderbevestiging.

Voor alle creditcardhouders wordt een validatie en autorisatie uitgevoerd, door zowel de kaarthouder als WP, om fraude te voorkomen. Financiële gegevens van de klanten worden als vertrouwelijk behandeld en zullen niet aan derden worden doorgegeven, noch worden opgeslagen voor later gebruik.

Automatische Afschrijving (SEPA)

Klanten die in EURO betalen kunnen de betalingen via automatische afschrijving voldoen, via SEPA Direct Debit. Klanten die zich voor SEPA Direct Debit hebben aangemeld ontvangen een orderbevestiging van onze verkoopafdeling, die geldt als aankondiging van het af te schrijven bedrag, op de vervaldatum van de factuur.

Btw

Handel binnen de EU

Zakelijke bestellingen van bedrijven die in een ander EU-land bestellen, kunnen tegen 0% btw worden uitgevoerd, mits beide partijen in bezit zijn van een geldig Europees btw-nummer en de bestelling ook binnen de EU wordt afgeleverd.

Voor bestellingen van bedrijven zonder Europees btw-nummer zal btw moeten worden aangerekend (25%, Deens tarief), mits de bestelling ook binnen de EU wordt afgeleverd.

Handel buiten de EU

Bestellingen die in landen moeten worden geleverd die geen deel uitmaken van de EU, zijn niet onderhevig aan btw. De klant is zelf verantwoordelijk voor eventuele importbelasting en/of -kosten die kunnen voorkomen. Deze belastingen en kosten zullen direct met het transportbedrijf moeten worden afgerekend. Wanneer de klant deze betaling niet aan het transportbedrijf voldoet, behoudt WP zich het recht voor deze kosten direct aan de klant te factureren.

Ontbrekende, Beschadigde, Foutieve of Onjuiste producten

WP kan niet garanderen dat alle producten gelijktijdig worden geleverd.
Afhankelijk van de beschikbaarheid van de bestelde producten, kan het voorkomen dat een of meerdere producten als nalevering worden verzonden. WP is verplicht de klant te informeren over eventuele naleveringen, middels een orderbevestiging, vóór de levering.

U bent als ontvanger verplicht om de producten te controleren na ontvangst en direct contact op te nemen met onze verkoopafdeling als de producten niet van de gebruikelijke kwaliteit zijn, of de geleverde producten niet overeenkomen met de door u geplaatste bestelling. WP zal uw klacht beoordelen en indien nodig de fout corrigeren, het product vervangen of een krediet nota uitschrijven. WP is hier enkel toe verplicht wanneer de klacht binnen 14 dagen na levering van de goederen is ontvangen bij onze verkoopafdeling.

Het eigendomsrecht en het eventueel risico op verlies, worden aan de klant overgedragen, zodra de producten zijn verzonden (leveringsvoorwaarde EXWORKS). Wanneer de goederen in bezit van de klant zijn, is de klant verantwoordelijk voor het met redelijke zorg behandelen van de producten en - in het geval van een retourzending - deze niet te gebruiken. Retourzendingen dienen binnen 14 dagen te zijn aangemeld bij onze klantenservice.

WP is niet aansprakelijk voor schade of fouten ontstaan door verkeerd behandelen, transport, opslag, overmacht of andere problemen veroorzaakt door derden. Het risico en de kosten van een eventuele retourzending van ongewenste orders zijn voor rekening van de klant.

Retourzendingen en annuleringen

Producten met logobedrukking, op maat gemaakte producten, op bestelling gemaakte producten en producten die op enige wijze zijn verwerkt of behandeld, kunnen niet worden geretourneerd. Producten die niet langer in het assortiment zijn, besteld met 40% korting of meer, kunnen niet worden geretourneerd.

Producten kunnen alleen worden geretourneerd volgens afspraak met onze verkoopafdeling. Het risico en de kosten van een retourzending van ongewenste orders zijn voor rekening van de klant.

Het eigendomsrecht en het eventueel risico op verlies, worden aan de klant overgedragen, zodra de producten zijn verzonden (leveringsvoorwaarde EXWORKS). Na ontvangst van de retourzending zal WP, indien deze aan bovenstaande voorwaarden voldoet, u een krediet nota uitschrijven voor de kosten van de producten. Producten die beschadigd zijn, gebruikt zijn, of anderszins indiceren dat deze niet met redelijke zorg zijn behandeld, kunnen resulteren in een niet-volledige restitutie of volledige weigering hiervan.

Voorbehoud

WP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten, typefouten, uitverkochte artikelen (incl. naleveringen), problemen of vertragingen van leveranciers, transport, veranderende productspecificaties en/of overmacht. WP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte verliezen alsmede winstverlies welke het gevolg zijn van WP's productaansprakelijkheid, vertragen of het niet kunnen afleveren van producten.

Handel via internet

WP behoudt zich het recht voor, de toegang tot onze webshop af te sluiten, wanneer de persoonlijke toegang wordt misbruikt of wanneer het systeem voor langere tijd niet gebruikt wordt. Om veiligheidsredenen gebeurt dit zonder voorafgaande notificatie.

Colofon

Hoofdkantoor:

Westpack A/S
Sletten 21
7500 Holstebro
Denmark

(E) [email protected]
(T) +45 70809333 / +44 870 820 0900
(F) +45 96101140

Directie

Morten Dalsgaard Nielsen (CEO)

Bankgegevens

Nykredit Bank (Euro)

Kalvebod Brygge 47
DK-1780 København V
Denmark

Account: 8117 9510502
SWIFT: NYKBDKKK
IBAN: DK8481170009510502

Btw-nummer

DK 11963552

EORI

DK26211425

Registratie Handelsregister

Registratie bij de Deense Kamer van Koophandel (CVR; Centrale Virksomheds Register)
Registratienummer: CVR-Nr. 26211425

Beperking van Aansprakelijkheid

WP levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal WP de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. WP kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. WP geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, directe of indirecte, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. WP kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirect, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. WP verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Intellectuele Eigendomsrechten

WP, respectievelijk de relevante rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien of enig ander intellectueel eigendomsrecht) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie en producten (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's).
Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WP of de rechthebbende, te kopiëren, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.
© Westpack A/S – Alle rechten voorbehouden.

Bescherming Persoonsgegevens

Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. WP is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.
Het is mogelijk de website te benutten zonder persoonsgegevens te verstrekken. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wanneer (contact)formulieren op onze website worden ingevuld, of orders via www.WP.nl worden geplaatst, is het mogelijk dat er om persoonlijke informatie wordt gevraagd, zoals naam, adresgegevens, btw-nummers, etc.

Deze gegevens worden door WP gebruikt voor het afhandelen van uw order en zullen onder geen beding ter beschikking worden gesteld aan derden.

Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde 'cookies', tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar een server van Google in de USA en daar opgeslagen.

Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de exploitanten van de website samen te stellen en om verdere diensten uit te voeren, die met het gebruik van de website en van internet zijn verbonden. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden overdragen, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verband brengen.

U kunt de installatie van de cookies uitschakelen door een desbetreffende instelling van uw browsersoftware; wij wijzen u echter erop dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website verklaart u dat u akkoord gaat met de bewerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hierboven beschreven wijze en voor het hierboven genoemde doeleinde.

Mijn favorieten 0